Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020

I - BỘ MÁY TỔ CHỨC:


II- MÔ HÌNH CÁC CHI CỤC


B. CHI CỤC HQ HẢI DƯƠNG, HQ HƯNG YÊN, HQ THÁI BÌNH, HQ KCN-KCX:C. CHI CỤC QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ GIA CÔNG