Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2020

1. Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức, cụ thể:
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 về chế độ bổ sung, sửa chữa dữ liệu hồ sơ công chức;
- Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 3 Điều 18 về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý công chức.
Chi tiết Thông tư số 06/2019/TT-BNV, tại đây.
2. Quyết định số 678/QĐ-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài chính, thay thế Quyết định số 1648/QĐ-BTC ngày 02/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Quy chế này quy định về: chế độ, nội dung, chương trình, hình thức, tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.
Chi tiết Quyết định số 678/QĐ-BTC, tại đây.