Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng
Nội dung các thông báo như sau