Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2020

1.  Số liệu tờ khai hải quan tháng 12 năm 2019

Trong tháng 12 tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng  là 164.323 tờ khai. Trong đó: tờ khai nhập khẩu là 94.497 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 69.826 tờ khai, tăng 15,45% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 4,97% so với tháng trước

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC: 39.343 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII:  4.295 tờ khai.


Số liệu tờ khai tháng 12 năm 2019

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng: Chi cục HQCK Cảng HP KVIII có lượng tờ khai lớn nhất 13.306 tờ khai; Chi cục HQCK Cảng HP KVII có số tờ khai nhỏ nhất 4.295 tờ khai.

Trong khối Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục HQ quản lý hàng ĐTGC có lượng tờ khai lớn nhất 39.343 tờ khai; Chi cục HQ Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất 8.662 tờ khai.

Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 12 năm 2019

2. Tình hình phân luồng tờ khai tháng 12 năm 2019

Trong tháng 12 tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng như sau (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 48,5%, luồng vàng 45,2%, luồng đỏ 6,2%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan KV1, KV2, KV3, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 14,2%; luồng vàng 70,7%; luồng đỏ 15%. Như vậy, tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới  86% (tương đương với 25.695 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ)

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC, Chi Cục Hải quan KCN&KCX, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 56,2%; luồng vàng 39,6%; luồng đỏ 4,3%.

Biểu đồ phân luồng tờ khai tháng 12 năm 2019


 Biểu đồ  phân luồng tờ khai tháng 12 năm 2019