Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2020

1.  Số liệu tờ khai hải quan tháng 03 năm 2020

Trong tháng 03 tổng tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng  là 160.194 tờ khai. Trong đó: tờ khai nhập khẩu là 92.653 tờ khai, tờ khai xuất khẩu là 67.541 tờ khai, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2019

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan KCN&KCX: 37.694 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII: 3.552 tờ khai.

 

 

 Ảnh 1: Số liệu tờ khai tháng 03 năm 2020

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng: Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVIII có lượng tờ khai lớn nhất 11.850 tờ khai; Chi cục Hải quan cửa khẩu  Cảng Hải Phòng KVII có số tờ khai nhỏ nhất 3.552 tờ khai.

Trong khối Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục Hải quan KCN&KCX: 37.694 tờ khai; Chi cục HQ Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất 8.479 tờ khai.

 
Ảnh 2: Biểu đồ số liệu tờ khai tháng 03 năm 2020

2. Tình hình phân luồng tờ khai tháng 03 năm 2020

Trong tháng 03 năm 2020 tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng như sau (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 51,3%, luồng vàng 43,9%, luồng đỏ 4,8%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV1, KV2, KV3, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 17,1%; luồng vàng 70,3%; luồng đỏ 12,6%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng ĐTGC, Chi Cục Hải quan KCN&KCX, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 57,9%; luồng vàng 38,8%; luồng đỏ 3,3%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới  83% (tương đương với   21.429 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ). 

 

Ảnh 3: Biểu đồ số liệu phân luồng tờ khai tháng 03 năm 2020

 

 

Ảnh 4: Biểu đồ số liệu phân luồng  tờ khai tháng 03 năm 2020