Hải Phòng, ngày 08 tháng 08 năm 2020
Cục Hải quan TP. Hải Phòng kính gửi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Cụ thể như sau