Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2020
Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo văn bản số 07/TB-HĐNVKHQ ngày 07/5/2020 của Hội đồng thi cấp chứng chỉ khai hải quan năm 2020 - Tổng cục Hải quan về việc thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020.
Nội dung toàn văn tải tại đây