Hải Phòng, ngày 04 tháng 08 năm 2020
Cục Hải quan Hải Phòng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Nội dung Thông báo như sau