Tìm kiếm... Tìm kiếm
Những trường hợp người khai phải nhờ sự hỗ trợ can thiệp trực tiếp từ cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm Help Desk Tổng cục Hải quan
Thời gian: 20/03/2019 - 15:30
Cần khai tờ khai VNACCS gấp làm thế nào?
Thời gian: 23/04/2014 - 15:56
Sử dụng chữ ký số tạm hoặc khai thuê qua Đại lý Hải quan là lựa chọn với những lô hàng XN/NK gấp!
Hệ thống VNACCS/VCIS là gì ?
Thời gian: 11/11/2013 - 16:29
.
Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì khi khai hải quan điện tử ?
Thời gian: 11/11/2013 - 15:50
.
Chuyển trang    
Trang số:  1/1
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter