Tìm kiếm... Tìm kiếm
Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng
Thời gian: 23/04/2020 - 14:14
Tổng hợp những vấn đề cần lưu ý của Bộ luật Lao động năm 2019 (Bộ Luật số 45/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (Luật số 52/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Thời gian: 25/03/2020 - 10:56
Một số điểm lưu ý về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xếp lương đối với ngạch công chức hải quan và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2020
Thời gian: 29/11/2019 - 16:50
Một số quy định về Phòng chống tham nhũng
Thời gian: 30/10/2019 - 15:55
Các văn bản liên quan đến công tác đào tạo và quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức 09 tháng đầu năm 2019
Thời gian: 30/09/2019 - 16:00
Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Thời gian: 04/07/2019 - 08:23
Infographic Phụ lục I Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thời gian: 03/07/2019 - 10:22
Những thông tin công chức, người lao động cần lưu ý từ sau ngày 01/7/2019
Thời gian: 21/06/2019 - 10:20
Một số điểm lưu ý về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019
Thời gian: 14/01/2019 - 09:32
Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con
Thời gian: 15/10/2018 - 09:29
Ngày 03/10/2018, Tổng Cục Hải quan có Công văn số 5766/TCHQ-TCCB về việc đánh giá, phân loại cá nhân theo yêu cầu khoán tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố ...
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter