Tìm kiếm... Tìm kiếm
Một số điểm lưu ý về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xếp lương đối với ngạch công chức hải quan và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2020
Thời gian: 29/11/2019 - 16:50
Một số quy định về Phòng chống tham nhũng
Thời gian: 30/10/2019 - 15:55
Các văn bản liên quan đến công tác đào tạo và quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức 09 tháng đầu năm 2019
Thời gian: 30/09/2019 - 16:00
Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Thời gian: 04/07/2019 - 08:23
Infographic Phụ lục I Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thời gian: 03/07/2019 - 10:22
Những thông tin công chức, người lao động cần lưu ý từ sau ngày 01/7/2019
Thời gian: 21/06/2019 - 10:20
Một số điểm lưu ý về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019
Thời gian: 14/01/2019 - 09:32
Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con
Thời gian: 15/10/2018 - 09:29
Ngày 03/10/2018, Tổng Cục Hải quan có Công văn số 5766/TCHQ-TCCB về việc đánh giá, phân loại cá nhân theo yêu cầu khoán tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố ...
Ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan.
Thời gian: 09/10/2018 - 08:41
Ngày 26/9/2018, Tổng Cục Hải quan đã ban hành quyết định số 2799/QĐ-TCHQ về việc Ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động ...
Một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Thời gian: 18/09/2018 - 17:40
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter