Tìm kiếm... Tìm kiếm
Nghị định số 62/NĐ-CP về biên chế và vị trí việc làm
Thời gian: 09/09/2020 - 08:03
Tổng hợp những vấn đề cần lưu ý của Bộ luật Lao động năm 2019 (Bộ Luật số 45/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (Luật số 52/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020
Thời gian: 25/03/2020 - 10:56
Một số điểm lưu ý về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xếp lương đối với ngạch công chức hải quan và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2020
Thời gian: 29/11/2019 - 16:50
Các văn bản liên quan đến công tác đào tạo và quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức 09 tháng đầu năm 2019
Thời gian: 30/09/2019 - 16:00
Những thông tin công chức, người lao động cần lưu ý từ sau ngày 01/7/2019
Thời gian: 21/06/2019 - 10:20
Một số điểm lưu ý về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019
Thời gian: 14/01/2019 - 09:32
Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con
Thời gian: 15/10/2018 - 09:29
Ngày 03/10/2018, Tổng Cục Hải quan có Công văn số 5766/TCHQ-TCCB về việc đánh giá, phân loại cá nhân theo yêu cầu khoán tới các Cục Hải quan tỉnh, thành phố ...
Một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Thời gian: 18/09/2018 - 17:40
Văn bản quy định về ngạch bậc CBCC
Thời gian: 27/06/2018 - 19:59
Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với CBCC
Thời gian: 27/06/2018 - 18:03
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter