Tìm kiếm... Tìm kiếm
Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
Thời gian: 25/08/2020 - 08:54
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ 20/8/2020) quy định những điểm mới trong việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ...
Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Thời gian: 04/07/2019 - 08:23
Infographic Phụ lục I Bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Thời gian: 03/07/2019 - 10:22
Ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan.
Thời gian: 09/10/2018 - 08:41
Ngày 26/9/2018, Tổng Cục Hải quan đã ban hành quyết định số 2799/QĐ-TCHQ về việc Ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động ...
Văn bản về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và thi hành công vụ đối với CBCC
Thời gian: 27/06/2018 - 02:04
Thống nhất thực hiện công tác Kiểm tra sau thông quan tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp XNK
Thời gian: 25/05/2018 - 14:22
Ngày 03/7/2017, Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Quyết định số 7992/HQHP-KTSTQ về việc thống nhất thực hiện công tác KTSTQ
Quy định về cơ chế quản lý, kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ công chức trong thi hành công vụ
Thời gian: 25/05/2018 - 14:01
Ngày 29/7/2016, Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Quyết định số 2683/QĐ-HQHP về việcBan hành quy định về cơ chế quản lý, kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ ...
Phân loại, phân cấp và xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp theo 02 cấp
Thời gian: 24/05/2018 - 17:21
Ngày 17/06/2016, Cục Hải quan Hải Phòng ban hành Quyết định số 2067/QĐ-HQHP về việc phân loại, phân cấp và xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp theo 02 cấp: Chi cục và Cục.
Chuyển trang    
Trang số:  1/1
Số bản ghi trên trang:
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter