Tìm kiếm... Tìm kiếm
Cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ sổ hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số hiệu quả quản lý hành chính công (PAPI)
Bùi Trung Dũng - 10/06/2019 - 15:13

Năm 2018, Chỉ số Cải cách hành chính công (PAR Index) của thành phố xếp thứ 5/63; chỉ số Hải lòng đối với sự phục vụ hành chính (Chi số SIPAS) của thành ph đạt 90,86%, tăng 1,92 điểm so với năm 2017; Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của thành phố trong nhóm đạt điểm thấp nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mặc dù thành phố vẫn duy trì trong nhóm các địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó những nội dung nổi bật, đi đầu trong cả nước, tuy nhiên kết quà các Chỉ số nêu trên rõ ràng chưa tương xứng với những quyết tâm, nỗ lực và những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính của thành phố nói chung, cải thiện, nâng cao các Chỉ số nêu trên nói riêng; đồng thời để tổ chức triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban chi đạo Cải cách hành chính của Chinh phủ tại Quyết định số 75/QĐ-BCĐCCHC ngày 24/4/2019 (gửi kềm theo), ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 15/6/2018 của ủy ban nhân dân thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ sổ Hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chi số Hiệu quả quản trị hành chính công; Công văn số 1781/UBND-KSTTHC ngày 05/4/2019 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong triển khai, đẩy mạnh cộng tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Căn cứ kết quả phân tích các nội dung bị trừ điểm trong chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố tại Công văn số 1275/SNV- CCHC&PC ngày 24/5/2019 của Sờ Nội vụ (gửi kèm theo) và kết quả công bố đánh giá xếp hạng Chi số Cải cách hành chính, Chỉ số Hài lòng đối với sự phục vụ hành chính nãm 2018 của các sờ, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện để chi đạo rà soát, khắc phục ngay các nội dung bị trừ điểm, còn tồn tại, hạn chế; trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Cập nhật, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Cổng thông tin điện tử của đơn vị, địa phương kịp thời, đứng quy định. Quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Chủ động nghiên cứu, thực hiện các biện pháp, giải pháp để nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước hạn; trong đó tập trung:

- Cập nhật đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố. Thực hiện hiệu quả, kịp thời việc tiếp nhận, giải quyết ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chỉnh.

- Nâng cao số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 9001:2008.

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo (số lượng cấp phó; tình trạng số lượng công chức giữ chức vụ lãnh đạo nhiều hơn số lượng công chức không giữ chức vụ lãnh đạo).

Trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Thực hiện nghiêm các nội dung phân cấp quản lý theo Kế hoạch số 1703/KH-UBND ngày 16/9/2016 của ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo đúng quy định.

Các sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định Chi số cải cách hành chính của thành phố (Sở Nội vụ, Văn phòng ủy ban nhân dân thành phổ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chỉnh, Sở Kể hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban chi đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 75/QĐ-BCĐCCCHC ngày 24/4/2019.

Sở Nội vụ:

Tham mưu ủy ban nhân dân thành phố triển khai Kế hoạch sổ 150/KH-UBND ngày 22/5/2019 của ủy ban nhân dân thành phố về kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019; trong đó tập trung kiểm tra, hướng dẫn về các nội dung bị trừ điểm trong Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của thành phố. Sau kiểm tra tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý, khắc phục 100% các tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra.

Tham mưu ủy ban nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan đề xuất ủy ban nhân dân thành phố khắc phục, cải thiện Ch số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố trong thời gian tới.

Tham mưu sửa đổi Bộ Chỉ số chấm điểm cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện. Nghiên cứu đề xuất việc triển khai đánh giá, chấm điểm thông qua phần mềm.

Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố:

Nhập, đăng tải công khai thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia ngay sau khi công bố theo đúng quy định.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện đẩy manh rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục hành chính; các biện pháp, giải pháp cụ thể để tăng tính liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm, các th tục hành chính liên quan nhiều đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Sử Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan mở rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền để người dân, tổ chức biết địa điểm, cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thù tục hành chính một cách dễ đàng, nhanh chóng thông qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương cập nhật kịp thời các th tục hành chính mới trên cổng Dịch vụ công của thành phố. Rà soát, hoàn thiện cổng Dịch vụ công của thành phố đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Quyết đĩnh số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ trì, phối hợp Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ nghiên cứu rà soát, tham mưu ủy ban nhân dân thành phố ban hành vãn bản chỉ đạo trong tháng 6/2019 về phương án giao chi tiêu phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với từng sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện (đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chỉnh của người dẩn, tồ chức và doanh nghiệp); phấn đấu đạt tỷ lệ theo tiêu chí chấm điểm của Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Sở Tài chính:

Tham mưu ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử đụng diện tích chuyên dùng theo Nghị định số 152/2017/NĐ-CP.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các tiêu chí về cải cách tài chính công trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ:

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đảm bảo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tiếp tục tham mưu ủy ban nhân dân thảnh phố các biện pháp, giải pháp để nâng tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm; phấn đấu đạt tỷ lệ theo tiêu chí chấm điểm của Bộ Chỉ số cải cách hành chính cấp tnh.

Uy ban nhân dân thành phố xác định nhiệm vụ thực hiện công tác cải cảch hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện. Giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Nội vụ chủ trì, phối hơp với Văn phòng ủy ban nhân dân thành phổ thường xuyên tổng hợp kết qu thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; báo cáo định kỳ tại phiên họp y ban nhân dân thành phố hàng tháng.


Bảng 1: Chỉ số Cải cách hành chính


Bảng 2: Chỉ số Hải lòng đối với sự phục vụ hành chính

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • Ký kết Quy chế phối hợp giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 và Vietcombank - Chi nhánh Hải Phòng" (04/12/2019 - 14:35)
 • Tổ chức tập huấn chuyên đề kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Hải Dương" (19/11/2019 - 14:37)
 • Hội nghị đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2" (06/11/2019 - 16:38)
 • Cục Hải quan thành phố Hải Phòng giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2019 " (07/11/2019 - 16:31)
 • Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Hải quan TP Hải Phòng và Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh" (05/11/2019 - 10:50)
 • Cục Hải quan Tp. Hải Phòng bổ nhiệm nhân sự Tổ Phương tiện tuần tra thuộc Đội Kiểm soát Hải quan" (05/11/2019 - 09:43)
 • Bế giảng lớp Kiểm tra viên chính Hải quan khóa 17" (15/10/2019 - 15:08)
 • Những nội dung cần lưu ý khi triển khai Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019" (11/10/2019 - 11:25)
 • Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 tổ chức Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp năm 2019" (09/10/2019 - 18:06)
 • Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua tăng thu ngân sách nhà nước" (08/10/2019 - 09:55)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/54
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  • AUD AUST.DOLLAR
  • CAD CANADIAN DOLLAR
  • CHF SWISS FRANCE
  • EUR EURO
  • GBP BRITISH POUND
  • HKD HONGKONG DOLLAR
  • JPY JAPANESE YEN
  • KRW SOUTH KOREAN WON
  • SGD SINGAPORE DOLLAR
  • THB THAI BAHT
  • USD US DOLLAR

   
  LB.Counter