Tìm kiếm... Tìm kiếm
Việc áp dụng chính sách thuế khi có sự chênh lệch âm/dương tồn kho nguyên vật liệu giữa báo cáo quyết toán và sổ sách kế toán
Hoàng Thu Trang - 27/08/2020 - 16:27

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng tại Thông báo số 3738/TB-TCHQ ngày 08/6/2020 về nội dung kết luận tại điểm 3.4 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Ngày 05/8/2020, đồng chí Nguyễn Kiên Giang - Phó Cục trưởng chủ trì cuộc họp với với các Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, lãnh đạo Phòng Giám sát quản lý về hải quan, Phòng Thuế xuất nhập khẩu theo công văn số 9684/HQHP-TXNK ngày 03/8/2020 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để đánh giá thực trạng về cách thức ấn định thuế khi có sự chênh lệch âm/dương tồn kho nguyên vật liệu giữa báo cáo quyết toán và sổ sách kế toán, các vướng mắc và kiến nghị của các đơn vị trong việc xác định làm rõ nguyên nhân chênh lệch.Theo kết quả tổng hợp báo cáo của các đơn vị và sau khi nghe các đơn vị trình bày nội dung các vướng mắc, kiến nghị và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phòng tham mưu thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Kiên Giang - Phó Cục trưởng kết luận:
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020) thì “Chính phủ quy định chi tiết Điều này”. Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Điều 52 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019, để áp dụng thống nhất quy định về chính sách thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp nội địa nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công, sản xuất xuất khẩu, khi kiểm tra phát hiện có sự chênh lệch âm (ít hơn) hoặc dương (nhiều hơn) giữa số liệu tồn kho nguyên vật liệu thực tế và tồn kho theo chứng từ kế toán, sổ kế toán, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã báo cáo cơ quan hải quan.Ngày 21/8/2020, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã ra thông báo số 10553/TB-HQHP hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện như sau:

1. Trường hợp kiểm tra, phát hiện có sự chênh lệch chênh lệch âm (ít hơn) hoặc dương (nhiều hơn) giữa số liệu tồn kho nguyên vật liệu đã báo cơ quan hải quan và chứng từ kế toán, sổ kế toán:

Các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3600/TCHQ-KTSTQ ngày 03/6/2019, 4025/TCHQ-TXNK ngày 18/6/2019, Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ ngày 19/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để tạo điều kiện doanh nghiệp chứng minh, giải trình các nội dung liên quan đến số liệu chênh lệch, kiểm tra, đối chiếu và xác định định mức thực tế tại thời điểm chốt kiểm tra kho để xác định chính xác số lượng tồn kho thực tế theo chứng từ kế toán, sổ kế toán.

1.1 Trường hợp sau giải trình, doanh nghiệp chứng minh được nguyên nhân phát sinh số liệu chênh lệch âm (ít hơn) hoặc dương (nhiều hơn):

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 10, điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế đã sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan. 

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC) quy định về sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, tổ chức, cá nhân mới phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo quyết toán thì thực hiện việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan và bị xử lý theo quy định pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp không phải thực hiện ấn định thuế, doanh nghiệp thực hiện việc sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định và cơ quan hải quan thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ. 

1.2 Trường hợp sau giải trình doanh nghiệp không chứng minh được nguyên nhân chênh lệch âm (ít hơn) hoặc dương (nhiều hơn) thì thực hiện như sau:

a) Đối với chênh lệch dương (tồn kho thực tế nhiều hơn) so với chứng từ kế toán, sổ kế toán, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

a.1 Đối với nguyên liệu, vật tư gia công, sản xuất xuất khẩu của DNCX:

Không ấn định thuế do nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương của DNCX vẫn đang được lưu tại kho, chưa chuyển tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp không vi phạm quy định tại Điều 39 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Điều 52 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 thì số nguyên liệu này không thuộc đối tượng chịu thuế, cơ quan hải quan thực hiện thống kê số nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương tại thời điểm kiểm tra. Doanh nghiệp chế xuất tiếp tục quản lý, sử dụng số nguyên liệu, vật tư này để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Trong quá trình sản xuất doanh nghiệp thực hiện báo cáo chi tiết với cơ quan hải quan về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ số nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương nêu trên.

a.2 Đối với nguyên liệu, vật tư gia công, sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước:

- Đối với nguyên liệu, vật tư sản xuất xuất khẩu:

Ấn định thuế do hàng hóa là nguyên liệu, vật tư chênh lệch dương (tồn kho thực tế nhiều hơn) còn lưu giữ ở nhà máy, cơ sơ sở sản xuất nhưng doanh nghiệp không có chứng từ giải trình để chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, không đủ điều kiện để miễn thuế theo khoản 6, 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Điều 11, 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

b) Đối với chênh lệch âm (tồn kho thực tế ít hơn) so với chứng từ kế toán, sổ kế toán, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Ấn định thuế đối với số lượng nguyên liệu, vật tư chênh lệch âm do hàng hóa không còn lưu giữ ở nhà máy, cơ sơ sở sản xuất, gây thất thoát nguyên liệu, vật tư đã được miễn thuế, không chịu thuế do vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với chứng từ kế toán, sổ kế toán, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Căn cứ ấn định thuế:

Thực hiện ấn định thuế theo quy định tại điểm a hoặc c khoản 1 và khoản 2 Điều 52 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Điều 52 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

3. Cách tính thuế và tính chậm nộp thuế:

- Đối với trường hợp xác định được nguyên nhân chênh lệch thì thực hiện tính thuế theo các quy định của pháp luật, thời hạn nộp thuế ấn định theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 55 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 “Thời hạn nộp số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu”.

- Đối với trường hợp không xác định được nguyên nhân:

Trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp được tính thuế theo phương pháp tính bình quân gia quyền và cách tính số tiền thuế trung bình được quy định tại điểm a khoản 27 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp để tính thuế và ấn định thuế.

- Thời hạn nộp số tiền thuế ấn định được áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019: “Trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế”, công văn số 10784/HQHP-TXNK ngày 09/8/2019 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng cho đến khi có hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

4. Xử phạt vi phạm hành chính:

- Xử lý theo quy định pháp luật về thuế: Xác định hành vi vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp chênh lệch dương (tồn kho thực tế nhiều hơn) do hành vi không khai hoặc khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP) và trường hợp chênh lệch âm (tồn kho thực tế ít hơn) do hành vi “Vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho thiếu so với chứng từ kế toán, sổ kế toán, hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không thuộc trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định này” (điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP).

- Xử lý theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung báo cáo quyết toán hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra sau thông quan, thanh tra thì thực hiện xử lý vi phạm hành chính như điểm 1.1

5. Giao Phòng Thuế xuất nhập khẩu có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan sớm có hướng dẫn thực hiện nội dung vướng mắc đã báo cáo tại công văn số 10784/HQHP-TXNK ngày 09/8/2019 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và tập hợp các vướng mắc để tham gia dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • Bổ nhiệm nữ Phó Cục trưởng đầu tiên của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng " (28/09/2020 - 16:49)
 • Cục Hải quan TP. Hải Phòng kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ" (29/07/2020 - 08:51)
 • Hội cựu chiến binh Cục Cục Hải quan thành phố Hải Phòng khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình cựu chiến binh" (28/07/2020 - 09:29)
 • Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Hải Phòng lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, góp phần vào sự phát triển bứt phá của thành phố" (06/07/2020 - 08:41)
 • Lễ bàn giao Đội Kiểm tra hàng hóa sử dụng máy soi container thuộc Phòng Quản lý rủi ro về Đội Kiểm soát hải quan theo Quyết định số 1501/QĐ-TCHQ ngày 04/06/2020" (02/07/2020 - 11:59)
 • Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ" (02/07/2020 - 11:52)
 • Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 tổ chức Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ và tập huấn phổ biến một số quy định của pháp luật về Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp" (19/06/2020 - 10:14)
 • Nội dung mới của công tác quản lý nợ thuế áp dụng từ ngày 01/7/2020" (22/06/2020 - 17:48)
 • Giọt máu - Kho báu tình người" (22/05/2020 - 11:24)
 • Lớp đào tạo nhận thức cơ bản về an toàn, an ninh thông tin mạng cho CBCC Cục Hải quan TP Hải Phòng" (08/06/2020 - 14:14)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/58
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  Không tải được tỷ giá.

   
  LB.Counter