Tìm kiếm... Tìm kiếm
Một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Trần Thị Lan Anh - 18/09/2018 - 17:40

Ngày 20/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể bố trí sắp xếp công tác khác. Các quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về cơ bản phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, Nghị định số 108/NĐ-CP chưa hoàn toàn tạo điều kiện cho các Bộ, ngành, địa phương chủ động giải quyết tinh giản biên chế. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là cần thiết hiện nay.

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã tiếp tục ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó có những sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đáng lưu ý như sau:

1.  Sửa đổi Điều 5 về việc quản lý và sử dụng số biên chế đã thực hiện tinh giản.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, đ, e, g khoản 1 của Điều 6 về các trường hợp tinh giản biên chế.
3. Bổ sung điểm h vào khoản 1 của Điều 6 về các trường hợp tinh giản biên chế.
4. Sửa đổi khoản 5 của Điều 6 về các trường hợp tinh giản biên chế.
5. Bổ sung khoản 7 của Điều 6 về các trường hợp tinh giản biên chế.
6. Sửa đổi điểm b khoản 1 của Điều 8 về Chính sách về hưu trước tuổi.
7. Sửa đổi khoản 2 của Điều 8 về Chính sách về hưu trước tuổi.
8. Bổ sung thêm khoản 4, 5, 6 của Điều 12 về cách tính trợ cấp
9. Bổ sung thêm khoản 5, khoản 6 của Điều 13 về nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế.
10. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d khoản 2 của Điều 14 về trình tự thực hiện tinh giản biên chế.
11. Sửa đổi lại khoản 3, khoản 4 của Điều 14 về trình tự thực hiện tinh giản biên chế.
12. Sửa đổi Điều 16 về thời hạn gửi danh sách tinh giản biên chế.
13. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, 6, 7 của Điều 18 về Trách nhiệm của Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.
14. Sửa đổi, bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7 của Điều 19 về trách   nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 của Điều 20 về trách nhiệm của Bộ Nội vụ.
16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 của Điều 21 về trách nhiệm của Bộ Tài chính.
17. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 của Điều 21 về trách nhiệm của Bộ Tài chính.
18. Bổ sung khoản 4 của Điều 23 về khiếu nại, tố cáo và xử lý trách nhiệm.


Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.
        Tải Nghị định ở đây


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
 • Tổng hợp những vấn đề cần lưu ý của Bộ luật Lao động năm 2019 (Bộ Luật số 45/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (Luật số 52/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020" (25/03/2020 - 10:56)
 • Một số điểm lưu ý về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xếp lương đối với ngạch công chức hải quan và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2020" (29/11/2019 - 16:50)
 • Các văn bản liên quan đến công tác đào tạo và quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức 09 tháng đầu năm 2019" (30/09/2019 - 16:00)
 • Những thông tin công chức, người lao động cần lưu ý từ sau ngày 01/7/2019" (21/06/2019 - 10:20)
 • Một số điểm lưu ý về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019" (14/01/2019 - 09:32)
 • Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con" (15/10/2018 - 09:29)
 • Văn bản quy định về ngạch bậc CBCC" (27/06/2018 - 19:59)
 • Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với CBCC" (27/06/2018 - 18:03)
 • Văn bản hướng dẫn về bảo hiểm xã hội đối với CBCC" (27/06/2018 - 17:20)
 • Văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với CBCC" (26/06/2018 - 22:02)
 • Chuyển trang    
  Trang số:  1/2
  Số bản ghi trên trang:
  Thư viện ảnh
  Liên kết website
  Mua
  Bán
  Không tải được tỷ giá.

   
  LB.Counter