Tìm kiếm... Tìm kiếm
Nghị định số 62/NĐ-CP về biên chế và vị trí việc làm
Nguyễn Đình Thắng - 09/09/2020 - 08:03

Theo đó, vị trí việc làm sẽ được căn cứ xác định dựa vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó là mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Vị trí việc làm sẽ được phân loại theo hai cách là theo khối lượng công việc (vị trí việc làm do một người đảm nhiệm; nhiều người đảm nhiệm hoặc kiêm nhiệm) và theo tính chất, nội dung công việc (lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên ngành; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ). Trong đó, phân loại vị trí công việc theo tính chất, nội dung công việc là nội dung mới so với Nghị định trước đây.

Việc điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức sẽ được thực hiện trong các trường hợp: Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ xác định vị trí việc làm và Cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Biên chế công chức sẽ được xác định dựa vào: Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, việc điều chỉnh biên chế trong cơ quan, tổ chức sẽ được xét theo trường hợp cụ thể sau: Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ xác định biên chế công chức (Nghị định 21/2010 không quy định trường hợp này). Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo Nghị định này, chậm nhất là ngày 15.6 hằng năm, các bộ, ngành, địa phương phải gửi hồ sơ kế hoạch biên chế công chức về Bộ Nội vụ để thẩm định.

Chi tiết Nghị định, tại đây.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
 
  • Tổng hợp những vấn đề cần lưu ý của Bộ luật Lao động năm 2019 (Bộ Luật số 45/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức (Luật số 52/2019/QH14) có hiệu lực từ ngày 01/7/2020" (25/03/2020 - 10:56)
  • Một số điểm lưu ý về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, xếp lương đối với ngạch công chức hải quan và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2020" (29/11/2019 - 16:50)
  • Các văn bản liên quan đến công tác đào tạo và quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức 09 tháng đầu năm 2019" (30/09/2019 - 16:00)
  • Những thông tin công chức, người lao động cần lưu ý từ sau ngày 01/7/2019" (21/06/2019 - 10:20)
  • Một số điểm lưu ý về tuyển dụng công chức và chính sách lao động tiền lương có hiệu lực từ tháng 01/2019" (14/01/2019 - 09:32)
  • Việc đánh giá, phân loại đối với lao động nam nghỉ chế độ thai sản khi vợ sinh con" (15/10/2018 - 09:29)
  • Một số sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế" (18/09/2018 - 17:40)
  • Văn bản quy định về ngạch bậc CBCC" (27/06/2018 - 19:59)
  • Văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với CBCC" (27/06/2018 - 18:03)
  • Văn bản hướng dẫn về bảo hiểm xã hội đối với CBCC" (27/06/2018 - 17:20)
  • Chuyển trang    
    Trang số:  1/2
    Số bản ghi trên trang:
    Thư viện ảnh
    Liên kết website
    Mua
    Bán
    Không tải được tỷ giá.

     
    LB.Counter