Tìm kiếm... Tìm kiếm
Ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan.
Nguyễn Đình Thắng - 09/10/2018 - 08:41

Quyết định 2799/QĐ-TCHQ có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế quyết định số 2435/QĐ-TCHQ ngày 19/8/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan và xử lý công chức hải quan có hành vi vi phạm nghiệp vụ hải quan, nhũng nhiễu, tham nhũng.

            Quy chế gồm 4 chương, 41 điều cùng với việc định danh cụ thể hơn 300 hành vi vi phạm của cán bộ Hải quan. Mục tiêu của quy chế này nhằm chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng; đề cao được tinh thần và ý thức trách nhiệm của CBCC hải quan khi thi hành công vụ, minh bạch trong xử lý vi phạm của CBCC. Trên cơ sở tổng kết và kế thừa các văn bản hiện hành, quy chế đã khắc phục được những hạn chế nhất định của các quy định đã ban hành.

            Đáng lưu ý tại chương III của Quy chế cũng quy định rõ được từng hành vi vi phạm và hình thức xử lý với CBCC. Cụ thể như việc xử lý, kỷ luật đối với vi phạm về kỷ cương, kỷ luật, quy tắc ứng xử; xử lý, kỷ luật đối với vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; xử lý, kỷ luật đối với vi phạm trong công tác Phòng chống tham nhũng…Tương ứng với 300 hành vi vi phạm được liệt kê là các chế tài xử lý từ nhắc nhở, phê bình cho đến việc kỷ luật và cho thôi việc.

            Có thể nói, Quy chế được ban hành là cần thiết và kịp thời, giúp cho việc nâng cao kỷ cương, kỷ luật và phòng, chống tiêu cục trong toàn ngành Hải quan. Cán bộ công chức Hải quan sẽ phải có nhận thức sâu sắc hơn về việc tuân thủ và tính chuyên nghiệp trong công tác thực thi công vụ.

            Chi tiết Quy chế, tải tại đây.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter