Tìm kiếm... Tìm kiếm
Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Nguyễn Đình Thắng - 04/07/2019 - 08:23

Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 04/12/2018. Luật bao gồm 10 chương với 96 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019.

Với mục đích tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và cấp ủy, chính quyền địa phương sở tại về công tác PCTN. Bên cạnh đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể các cấp thuộc Cục; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (dưới đây gọi chung là CBCC), nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN; xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan Tp. Hải Phòng đã ra Quyết định số 1477/QĐ-HQHP ngày 25/6/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng giúp cho toàn thể CBCC nắm được nội dung cơ bản cần lưu ý trong tổ chức triển khai Luật PCTN và tích cực hành động vì mục tiêu phòng, chống tham nhũng, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật PCTN.

Chi tiết Quyết định số 1477/QĐ-HQHP ngày 25/6/2019 tại đây

Chi tiết Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 tại đây

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thư viện ảnh
Liên kết website
Mua
Bán
Không tải được tỷ giá.

 
LB.Counter