Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

Thủ tục nhập khẩu cho xe Jeep chạy trong khách sạn
(13/08/2019 14:56)

Người gửi: Nguyễn Thị Huyền

Email: huyen.beelogs@gmail.com

Câu hỏi:

Công ty tôi muốn nhập khẩu mặt hàng xe oto như hình từ châu âu về Việt Nam (hình thức A41).

Vậy vui lòng tư vấn giúp chúng tôi mã HS và các thủ tục cơ quan chuyên ngành liên quan.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

1. Về việc phân loại hàng hóa:

Việc xác định trước mã số hàng hóa trước khi hàng hóa đó xuất khẩu hoặc nhập khẩu được quy định tại Điều 28 Luật Hải quan; Điều 23, 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (khoản 11 Điều 1).

Đề nghị Công ty chuẩn bị hồ sơ theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gửi về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Khi phân loại, áp mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Công ty có thể dựa vào các văn bản sau để tự xác định: Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016; Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; chú giải HS 2017 và các văn bản có liên quan.

Trường hợp mặt hàng ô tô có hình ảnh như Công ty gửi kèm theo công văn thì Công ty có thể xem xét phân loại vào Chương 87, nhóm 87.03 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi một số điều của Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

          2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ: Các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu các loại ô tô không tham gia giao thông công cộng, chỉ hoạt động trong phạm vi hẹp.

          Theo trình bày của Công ty, mục đích nhập khẩu xe ô tô dùng để vận chuyển  hành khách từ quầy lễ tân vào phòng của khách sạn (chỉ chạy trong nội bộ khách sạn) không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ.

          3. Mặt hàng ô tô nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018.

          4. Về hồ sơ hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu ô tô Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện. 

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter