Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

Phương thức lưu trữ hồ sơ xuất nhập khẩu
(27/08/2019 14:28)

Người gửi: Khúc Trường Sơn

Email: sonkt.hpg@vnpt.vn

Câu hỏi:

Kính gửi Cục Hải Quan Hải Phòng

Chúng tôi là doanh nghiệp cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, giải pháp chứng thực số trên địa bàn Hải Phòng. Hiện nay có một số đơn vị có hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ở Hải Phòng đang hợp tác cùng chúng tôi để chuyển đổi hình thức lưu trữ các tài liệu XNK như packing list, invoice từ hình thức lưu trữ bằng giấy sang hình thức lưu trữ điện tử (có sử dụng chữ ký số). Để áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào việc lưu trữ hồ sơ phục vụ hậu kiểm này kính mong cục Hải Quan Hải Phòng hỗ trợ trả lời một số câu hỏi: Việc lưu trữ bằng hình thức điện tử có được luật pháp cho phép hay không? Nếu được thì chúng tôi phải dựa vào văn bản nào và tiến hành làm các thủ tục gì để được chấp nhận?

Trả lời:

1. Về lưu giữ chứng từ điện tử

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC (bổ sung Khoản 2 Điều 16a Thông tư 38/2015/TT-BTC), việc lưu giữ hồ sơ được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

- Lưu giữ bản chính các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Khoản 1 điều này trong thời hạn theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan  ngày 23/6/2014, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra sau thông quan, thanh tra. Bản chính có thể được thể hiện dưới dạng chứng từ điện tử hoặc chứng từ giấy.

- Trường hợp bản chính dưới dạng chứng từ giấy đã nộp cho cơ quan hải quan, người khai hải quan phải lưu bản chụp. Đối với chứng từ dưới dạng điện tử, người khai hải quan phải lưu bản điện tử.

2. Về hồ sơ hải quan:

Hồ sơ hải quan người khai hải quan phải lưu giữ thực hiện theo quy định tại Điều 16a Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.

3. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử:

- Chứng từ điện tử có giá trị là bản gốc khi được đảm bảo các quy định tại Điều 5,  Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

- Việc chuyển đổi chứng từ giấy sang chứng từ điện tử phải đáp ứng theo quy định tại Điều 6 Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chỉnh phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter