Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

Vướng mắc thực hiện văn bản số 3965 ĐTGC-TH của Chi cục ĐTGC
(11/03/2020 09:16)

Người gửi: Nguyễn Nhật Minh

Email: nhatminh@gmail.com

Câu hỏi:

Thực hiện yêu cầu của Chi cục Đầu tư Gia công hải phòng tại cv 3965/ĐTGC-TH ngày 27/12/2019, chúng tôi hiện có một số vướng mắc như sau;

Chi cục yêu cầu chúng tôi khi truyền báo cáo quyết toán lên hệ thống phải cung cấp thêm:

Tại mục 3 của công văn yêu cầu chúng tôi phải cung cấp file mềm số liệu báo cáo quyết toán của các tài liệu:

- Bảng quy đổi ra nguyên liệu, vật tư qua định mức của toàn bộ sản phầm sản xuất trong năm và bán thành phẩm tồn kho cuối năm

- Sổ tổng hợp và sổ chi tiết của tất cả các tài khoản kế toán phát sinh trong năm

- Sổ chi tiết kho nguyên liệu, vật tư, thành phẩm

- Biên bản kiểm kê đối với nguyên liệu ...phế liệu, bán sản phẩm lỗi hỏng

- Bảng tổng hợp XN tồn

- Bảng kê danh sách tờ khai NK trong năm

Tuy nhiên, tại Thông tư 39 và 38 (cũ) không có quy định trên khi truyền báo cáo quyết toán; Vậy Chi cục ĐTGC yêu cầu như vậy có vượt thẩm quyền hay không? Chúng tôi được biết ngành hải quan có quy định cấm cơ quan hải quan, công chức hải quan yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm những hồ sơ, giấy tờ không có trong quy định hồ sơ hải quan tại thông tư.

 

Trong khi đó danh sách tờ khai NK trong năm hoàn toàn có tại cơ quan hải quan khi chúng tôi làm thủ tục NK.

Với những hồ sơ nêu trên theo quy định, nếu cơ quan hải quan đến doanh nghiệp kiểm tra thì công ty sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan xuất trình.

Chúng tôi đề nghị quý cơ quan xem xét và giải đáp!

Trả lời:

1. Tại Điểm 1 và Điểm 2 công văn, Chi cục hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện đúng quy định tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và các mẫu biểu có liên quan để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và lập Báo cáo quyết toán được chính xác, nộp đúng thời hạn. Các đầu mối của Chi cục có trách nhiệm phối hợp với Doanh nghiệp khi phát sinh vướng mắc trong việc lập, nộp báo cáo quyết toán.

2. Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định: Tổ chức, cá nhân lập và nộp báo cáo quyết toán về tình hình xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả nhập khẩu của DNCX) cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 25 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này; báo cáo quyết toán về tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 26 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này và định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 16/ĐMTT-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này.

Tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định: Trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố hoặc chưa có chức năng đáp ứng yêu cầu truyền nhận thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư này, người khai hải quan và cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục có liên quan trên hồ sơ giấy.

Như vậy, theo quy định trên doanh nghiệp truyền báo cáo quyết toán về tình hình xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trên hệ thống. Trường hợp không thực hiện truyền được do lỗi hệ thống, thì doanh nghiệp thực hiện nộp theo mẫu giấy, sau khi hệ thống khắc phục doanh nghiệp truyền bổ sung.

Tuy nhiên, hiện nay Hệ thống GC, SXXK của cơ quan hải quan chưa hỗ trợ việc kết xuất số liệu báo cáo quyết toán và định mức của doanh nghiệp ra file Excel để công chức thực hiện việc kiểm tra đối chiếu với thông tin số liệu trên Hệ thống của cơ quan hải quan khi tiếp nhận báo cáo quyết toán. Việc đối chiếu số liệu là cơ sở để cơ quan hải quan đánh giá rủi ro, xác định đối tượng phải kiểm tra báo cáo quyết toán.

Do đó, thực hiện đúng tinh thần bản thoản thuận đối tác hải quan doanh nghiệp, để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận báo cáo quyết toán và để cơ quan hải quan thực hiện đối chiếu số liệu, xác định đúng đối tượng phải kiểm tra báo cáo quyết toán, đề nghị doanh nghiệp phối hợp cung cấp file mềm dữ liệu truyền báo cáo quyết toán (mẫu số 25; mẫu số 26; mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này:
 

Gửi
LB.Counter