Tìm kiếm... Tìm kiếm

Trả lời câu hỏi

Vướng mắc thực hiện báo cáo quyết toán theo yêu cầu của HQ Đầu tư GC Hải Phòng
(11/03/2020 14:41)

Người gửi: Hương My

Email: saledamco.mynguyen@gmail.com

Câu hỏi:

Chi cục Hải quan Đầu tư Gia công có công văn 3965 ngày 27/12/2019 yêu cầu khách hàng chúng tôi thực hiện báo các quyết toán năm 2019; Chúng tôi có một số vướng mắc như sau:
1. Công văn 3965 căn cứ vào Quyết định 2486/QĐ-HQHP ngày 06/11/2019 để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện, nhưng chúng tôi không tìm thấy Quyết định trên mạng và cũng không được biết về quyết định này. Đề nghị Hải quan Hải Phòng cung cấp, niêm yết công khai quyết định Quyết định 2486/QĐ-HQHP ngày 6/11/2019 để doanh nghiệp biết thực hiện cho chính xác ạ.

2. Công văn 3965 yêu cầu chúng tôi nộp file Sổ tổng hợp  và Sổ chi tiết của tất cả tài khoản kế toán phát sinh trong năm;
Về việc này, chúng tôi có kiến nghị sau: Đối chiếu các quy định hiện hành tại các thông tư 39;38 thì khi truyền báo cáo quyết toán không có đề cập nội dung này. Mặt khác sổ kế toán là thông tin bảo mật của doanh nghiệp, chúng tôi chỉ xuất trình cho cơ quan thuế khi có Quyết định kiểm tra.

Mặt khác, muốn truyền các nội dung nêu trên lên hệ thống thì Phần mềm Hải quan chưa có thiết kế dữ liệu để thực hiện.
Đề nghị Cục Hải quan sớm cho ý kiến về việc này ạ!

Trả lời:

1. Tại Điểm 1 và Điểm 2 công văn, Chi cục hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện đúng quy định tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và các mẫu biểu có liên quan để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và lập Báo cáo quyết toán được chính xác, nộp đúng thời hạn. Các đầu mối của Chi cục có trách nhiệm phối hợp với Doanh nghiệp khi phát sinh vướng mắc trong việc lập, nộp báo cáo quyết toán.

2. Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định: Tổ chức, cá nhân lập và nộp báo cáo quyết toán về tình hình xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả nhập khẩu của DNCX) cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 25 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này; báo cáo quyết toán về tình hình nhập - xuất - tồn kho thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 26 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 15a/BCQTSP-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này và định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này qua Hệ thống hoặc theo mẫu số 16/ĐMTT-GSQL Phụ lục số V ban hành kèm Thông tư này.

Tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định: Trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố hoặc chưa có chức năng đáp ứng yêu cầu truyền nhận thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư này, người khai hải quan và cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục có liên quan trên hồ sơ giấy.

Như vậy, theo quy định trên doanh nghiệp truyền báo cáo quyết toán về tình hình xuất - nhập - tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trên hệ thống. Trường hợp không thực hiện truyền được do lỗi hệ thống, thì doanh nghiệp thực hiện nộp theo mẫu giấy, sau khi hệ thống khắc phục doanh nghiệp truyền bổ sung.

Tuy nhiên, hiện nay Hệ thống GC, SXXK của cơ quan hải quan chưa hỗ trợ việc kết xuất số liệu báo cáo quyết toán và định mức của doanh nghiệp ra file Excel để công chức thực hiện việc kiểm tra đối chiếu với thông tin số liệu trên Hệ thống của cơ quan hải quan khi tiếp nhận báo cáo quyết toán. Việc đối chiếu số liệu là cơ sở để cơ quan hải quan đánh giá rủi ro, xác định đối tượng phải kiểm tra báo cáo quyết toán.

Do đó, thực hiện đúng tinh thần bản thoản thuận đối tác hải quan doanh nghiệp, để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận báo cáo quyết toán và để cơ quan hải quan thực hiện đối chiếu số liệu, xác định đúng đối tượng phải kiểm tra báo cáo quyết toán, đề nghị doanh nghiệp phối hợp cung cấp file mềm dữ liệu truyền báo cáo quyết toán (mẫu số 25; mẫu số 26; mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính).

Mức độ hài lòng của bạn về câu trả lời này: (1 điểm / 1 ý kiến)
 

Gửi
LB.Counter